GDPR

I.
Spoločnosť Major, s.r.o., so sídlom Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice, IČO: 51 025 621,
DIČ: 2120572916, zapísaná na Okresnom súde v Košiciach 1, oddiel s.r.o. vložka 42105/V
(ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
meno, priezvisko
e-mailovú adresu
telefónne číslo
adresu/sídlo
Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie
zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto
spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je
nevyhnutné pre výkon zmluvy.
Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného
budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie
osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej
časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej
dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a
f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely
oprávnených záujmov správcu.
E-MAIL NEWSLETTER
Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné
obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách
informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek
zrušiť akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo SMS správou.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Major, s.r.o., so sídlom
Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice, IČO: 51 025 621, DIČ: 2120572916, zapísaná na
Okresnom súde v Košiciach 1, oddiel s.r.o. vložka 42105/V, teda správcom osobných údajov.
Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.mojezoo.eu, používa na
tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a
správania návštevníkov na webových stránkach
základné funkčnosti webových stránok.
Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov.
Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a
umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o
správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia
prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu
správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne.

Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre
fungovanie webu.
Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre
fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a
kompatibilitu webových stránok.
Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík
týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe
hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google analytics

II.
Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo
požadovať obmedzenie spracovania
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to
nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo
z dôvodu plnenia zmluvy
požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v
dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Major, s.r.o., so sídlom Bukureštská 2558/29, 040 13
Košice, IČO: 51 025 621, DIČ: 2120572916, zapísaná na Okresnom súde v Košiciach 1,
oddiel s.r.o. vložka 42105/V (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce
osobné údaje: emailovú adresu, informácie o zakúpenom tovare. Vyššie uvedené osobné
údaje budú spracované za účelom: zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 60 dní a to za účelom: zaslania dotazníkov pre
zistenie zákazníckej spokojnosti. Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva
týchto Spracovateľov: Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka
Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR Případně další
poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době
společnost nevyužívá. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so
spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to kliknutím na odkaz pre úpravu preferencií
súkromia v dolnej časti webu, kde je možné udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej je možné
vziať súhlas späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom
prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Heuréka. Vezmite prosíme na

vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: vziať súhlas so spracovaním osobných údajov
kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka
spokojnosti požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva vyžiadať si u
Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu u
automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť nechať Vaše
spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich
spracovania požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná
o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa
príslušných právnych predpisov na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa
Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto
Nariadením v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním
osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
III.
Newsletter e-mail
Udeľujete týmto súhlas Major, s.r.o., so sídlom Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice, IČO:
51 025 621, DIČ: 2120572916, zapísaná na Okresnom súde v Košiciach 1, oddiel s.r.o. vložka
42105/V (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
emailovú adresu. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom: zaradenia do
databázy pre zasielanie online obchodných oznámení. Súhlas na spracovanie udeľujete po
dobu 3 rokov a to za účelom: zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje však
môžu spracovávať aj prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a
aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva. Osobné údaje nebudú
poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to
napríklad, zaslaním listu, emailu alebo telefonicky. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa
Nariadenia máte právo: vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto
späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení,
popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového
nástroja požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva vyžiadať si u
Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu u
automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť nechať Vaše
spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich
spracovania požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná
o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa
príslušných právnych predpisov na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa
Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto
Nariadením v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním
osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Udeľujete týmto súhlas Major, s.r.o., so sídlom Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice, IČO:
51 025 621, DIČ: 2120572916, zapísaná na Okresnom súde v Košiciach 1, oddiel s.r.o. vložka
42105/V (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

telefónne číslo. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom: zaradenia do
databázy pre zasielanie SMS obchodných oznámení. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu
3 rokov a to za účelom: zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov. Osobné údaje však
môžu spracovávať aj prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a
aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva. Osobné údaje nebudú
poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to
napríklad, zaslaním listu, emailu alebo telefonicky. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa
Nariadenia máte právo: vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto
späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení,
popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového
nástroja požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva vyžiadať si u
Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu u
automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť nechať Vaše
spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich
spracovania požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná
o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa
príslušných právnych predpisov na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa
Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto
Nariadením v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním
osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

IV.
Udeľujete týmto súhlas Major, s.r.o., so sídlom Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice, IČO:
51 025 621, DIČ: 2120572916, zapísaná na Okresnom súde v Košiciach 1, oddiel s.r.o. vložka
42105/V (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
marketingové cookies (anonymné) aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky,
nákupné správanie) Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní Súhlas na spracovanie
udeľujete po dobu 90 dní a to za účelom: marketingového spracovania Vašich nákupných
preferencií, ak túto dobu nepredĺžite personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk
alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite Spracovanie osobných údajov je vykonávané
Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Prevádzkovateľ služby: ALL4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO:
36 654 965, DIČ: 2022222873 Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej
spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Prípadne ďalší poskytovatelia
spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť
nevyužíva Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ) Súhlas
so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia
v pätičke webu alebo zaslaním emailu. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia
máte právo: vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie

bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a
zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu požadovať od Správcu
informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim
spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu u automatizovane spracovaných
osobných údajov na ich prenositeľnosť nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať,
opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania požadovať od spoločnosti vymazanie
Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo
oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov na účinnú súdnu
ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania
Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením v prípade pochybností o dodržiavaní
povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad
na ochranu osobných údajov.

Platné od 17.01.2022

Copyright 2022 - 2024 © MajorShop.sk