Všeobecné obchodné podmienky

Úvod KontaktVšeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej aj ako „VOP“)


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky pre podnikateľské subjekty“) stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorým je fyzická alebo právnická osoba s platným IČO, ktorá nie je spotrebiteľom a nakupuje tovar z veľkoobchodnej prevádzky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho s názvom www.majorshop.sk.

Za spotrebiteľa zákon považuje fyzickú osobu – nepodnikateľa, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ide teda o každého občana, ktorý kupuje výrobky alebo služby pre svoju osobnú spotrebu.

Predávajúci:
Major, s.r.o., so sídlom Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka číslo: 42105/V, IČO: 51 025 621, DIČ: 2120572916, IČ DPH: SK2120572916, zastúpená Róbertom Majorom – konateľom spoločnosti.

Bankové spojenie:
Názov banky: Fio banka, a.s.
IBAN: SK04 8330 0000 0026 0127 1913
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Poštová adresa: Major, s.r.o., Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce.

Kontakt:
r.major3011@gmail.com
+ 421 917 370 076

(ďalej len „predávajúci“)

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Kupujúcim sa v zmysle Obchodných podmienok rozumie každá Fyzická alebo Právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a je:
a) zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.2. Kupujúci ako podnikateľ, zadáva objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.majorshop.sk.

1.3. Kupujúci ako podnikateľ, ktorý má záujem o nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.majorshop.sk musí byť zaregistrovaný v našom systéme internetového obchodu pre zobrazenie cien a úplné zrealizovanie objednávky.

1.4. Registrácia - pri registrácii uvedie kupujúci ako podnikateľ najmä obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt, meno a priezvisko konajúcej osoby v mene podnikateľa.

1.5. Registrácia kupujúceho ako podnikateľa musí byť schválená administrátorom našej stránky. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú úplne, správne a pravdivé.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky obchodníkovi s povinnosťou platby potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami ako aj Reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP a budú sa vzťahovať na všetky jeho kúpne zmluvy uzavreté na internetových stránkach elektronického obchodu, ktoré prevádzkuje obchodník na základe ktorej obchodník dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej aj ako „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.7. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že si obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú individuálne alebo odlišné podmienky od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.8. Na právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý je podnikateľ , výslovne neupravené v týchto VOP ani rámcovou zmluvou medzi obchodníkom a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

1.9.  Zoznam tovaru na internetovej stránke www.majorshop.sk, ktorý prevádzkuje obchodník, nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov.


2. Uzatváranie kúpnej zmluvy s kupujúcim podnikateľom

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho obchodníkom vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka (ďalej len ako „objednávka).

2.2. Kúpna zmluva je záväzne akceptovaná v momente doručenia e-mailu s názvom „Prijata objednavka“.

2.3. Na e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. V prípade zistenia skutočnosti, že objednaný tovar alebo jeho časť nemožno dodať z dôvodov ako sú napríklad poškodený alebo chýbajúci tovar, prípadne inej skutočnosti zistenej počas vybavovania objednávky, je týmto predávajúci povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu podnikateľovi a navrhnúť ďalšie možnosti nápravy. V takomto prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť s náhradným tovarom prípadne s vybavením objednávky bez daného tovaru, môže plne alebo z časti odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2.5.
a) V prípade plného odstúpenia od zmluvy, kedy bola objednávka už zaplatená, ale ešte nebola prevzatá sa predávajúci zaväzuje vrátiť finančné prostriedky späť kupujúcemu na ním určený bankový účet v lehote do 7 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak.
b) V prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy, najmä ako je uvedené v bode 2.4., kedy bola objednávka už zaplatená, ale ešte nebola prevzatá sa predávajúci zaväzuje vrátiť finančné prostriedky späť kupujúcemu na ním určený bankový účet o vyrozumený rozdiel ceny v lehote do 7 pracovných dní, ak nie je dohodnuté inak.

2.6. Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky je možné objednávku stornovať na základe dohody s predávajúcim alebo v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky. V prípade stornovania objednávky v čase kedy bol tovar už odoslaný alebo nebol vyzdvihnutý, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním.

2.7. Kupujúci realizuje objednávku vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.


3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) na základe prijatej objednávky od kupujúceho dodať tovar v dohodnutej kvantite, kvalite a termíne
b) zabaliť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie potrebné doklady v písomnej alebo elektronickej podobe

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar a služby

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami prípadne v lehote uvedenej pri výrobku na internetovej stránke alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude podnikateľ informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, budú tieto finančné prostriedky vrátené späť na bankový účet určený kupujúcim  v lehote do 7 kalendárnych dní, ak sa nedohodnú inak.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred bankovým prevodom alebo kartou.


4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
d) nahlásiť prípadné nezrovnalosti obsahu zakúpeného tovaru predávajúcemu bezodkladne po jeho prevzatí

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v kvantite, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v kúpnej zmluve.


5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho aktuálne platného v čase objednania.

5.2. Objednaný tovar bude pripravený k odberu do 3 pracovných dní, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. V prípade nepredvídateľných okolností – vyššia moc, sa môže dodacia lehota predĺžiť. V takom prípade bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

5.3. Rozvoz tovaru neposkytujeme, avšak na základe individuálnej predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán je možné tovar odoslať za predom dohodnutých podmienok.

5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho predávajúcim. V prípade ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 3 pracovných dní od doručenej informácie, že je jeho tovar pripravený k prevzatiu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.6. Váha, rozmery a iné údaje sa o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho uvedené výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti ±3% z uvedenej hodnoty.

5.7. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené predávajúcim v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, je povinný kupujúci tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorá je splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru pre prípad svojej neprítomnosti. 

5.9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal a to bezprostredne pri jeho doručení, prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí nedostatky, teda že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi alebo osobe doručujúcej tovar. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný hneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca alebo osoba doručujúca tovar. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom alebo osobou doručujúcou tovar poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, primeranú zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. V prípade, že nový tovar nemožno doručiť, budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky na ním uvedený bankový účet do 14 kalendárnych dní od akceptácie reklamácie/škodového zápisu vo sume alebo jej časti vzniknutej škody na tovare.

5.10. Spôsob platby:
a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
b) bankový prevodom
c) na faktúru so splatnosťou

5.11. Pri platbe bankovým prevodom, bude objednávka pripravená k vyzdvihnutiu, prípadne odoslaná až po úplnom uhradení kúpnej ceny spolu s nákladmi na doručenie.

5.12. Platba na faktúru so splatnosťou je možná len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Pi tomto spôsobe úhrady je možné tovar prevziať ešte pred jeho úplným zaplatením kúpnej ceny.

5.13. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny.

5.14. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list k tovaru.

5.15. V prípade objednávky tovaru a zvolení spôsobu platby bankovým prevodom, bude tovar vydaný zákazníkovi až po uhradení kúpnej ceny pripísaním finančných prostriedkov na účet predávajúceho.


6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a služby dohodnuté v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie, formou dobierky v hotovosti, bankovým prevodom alebo na základe faktúry so splatnosťou (uvedené v bode 5.10.; 5.11.; 5.12. týchto VOP).

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar a služby v lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy a to najneskôr pri prevzatí tovaru, alebo v lehote splatnosti ak sa jedná o platbu na faktúru s dohodnutou dobou splatnosti.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve predávajúcemu, kupujúce je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.4. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovar a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob alebo do dátumu uvedeného pri konkrétnom produkte ak nie je dohodnuté inak.

6.6. Na produkty, ktoré sú v zľave, dopredaji, výpredaji alebo sú inak zlacnené či zľavnené, nie je možné uplatňovať žiadne ďalšie zľavy.

6.7. Predávajúci môže požiadať predávajúceho o zálohovú platbu za objednaný tovar vo výške 30% z hodnoty objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme v dohodnutej lehote, zálohová platba prepadá predávajúcemu ako zmluvná pokuta za neodobratie tovaru.

6.8. V prípade neuhradenia kúpnej ceny v lehote splatnosti má predávajúci právo pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu.

6.9. Zľavy nie je možné kombinovať a nekumulujú sa.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovar

7.1. Vlastnícke právo k predávanej veci prechádza na kupujúceho až po uhradení kúpnej ceny v plnej výške.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovar prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.


8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v prvom rade priamo v autorizovanom servisnom stredisku. Tento zoznam poskytuje predávajúci. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú tieto VOP

8.3. Reklamácie sa vzťahujú na tovary a služby zakúpené kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.majorshop.sk

8.4. Tieto reklamačné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže si uplatniť nároky z chýb zistených po tejto prehliadke, len keď preukáže, že tovar mal tieto chyby už v čase prevzatia tovaru. Tovar mu bude vymenený.

8.7. Počas záručnej doby má podnikateľ právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva a dokumentácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho.

8.8. Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to písomne. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právu uplatniť reklamáciu v prvom rade v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu takýmto spôsobom, opravu zaistí predávajúci. Vtedy si kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho tak, že tovar doručí na adresu Major, s.r.o., Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovensko spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Tovar môže kupujúci doručiť osobne vo vopred dohodnutom čase s predávajúcim alebo prostredníctvom prepravcu. V prípade doručenia prostredníctvom dopravcu neposielajte balíky na dobierku, takéto balíky nebudú prevzaté. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa v rámci reklamačného konania nevracajú. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie predávajúcemu
b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu
c) doručenie kópie platného dokladu o zakúpení tovaru kupujúcim od predávajúceho

Reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu predávajúceho Major, s.r.o., Bukureštská 2559/29, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, doporučene. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Tovar na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamačný formulár je možné stiahnuť na internetových stránkach www.majorshop.sk, prípadne oň môžete požiadať a bude Vám zaslaný na e-mailovú adresu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na +421 917 370 076 alebo na r.major3011@gmail.com.

8.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.10. Na vybavenie reklamácie od kupujúceho podnikateľa nie je v zákone upravená a bude sa riadiť týmito VOP a bude vybavená do 60 kalendárnych dní.

8.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.12. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobní závažné ťažkosti.

8.13. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
b) uplynutím záručnej doby tovaru
c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave/preprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
k) bežným opotrebením tovaru alebo jeho časti spôsobným používaním tovaru

8.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru
b) výmenou tovaru
c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
d) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.15. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje výrobok pre podnikateľskú činnosť sa riadi záručnými podmienkami výrobcu s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka. U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi obmedzená.

8.16. Záručná doba uvedená v týchto VOP pre osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, je v súlade s Občianskym zákonníkom a na tieto Obchodné podmienky sa neuplatňujú

8.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho záručnej orpavy.

8.18. V prípade ak dôjde k výmene tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry alebo iného daňového dokladu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.19. Všetky záručné opravy sú bezplatné podľa týchto VOP, v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky.

8.20. Ak sa jedná o chybu, na ktorú sa vzťahuje záruka a ktorú je možné odstrániť, bude takýto tovar opravený. V prípade, že oprava nie je možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľavy z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

8.21. Ak ide o chybu, ktorá bráni tomu aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby a túto chybu nie je možné odstrániť, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

8.22. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
a) požadovať o odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
b) požadovať o odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vedný tovar, dodanie chýbajúceho tovar a požadovať odstránenie právnych vád
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
d) odstúpiť od zmluvy

8.23. Uplatnenie postupu podľa bodu 8.22. týchto VOP kupujúcemu patrí len ako ju oznámi predávajúcemu včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.  Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.24.  Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

8.25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.26. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

8.27. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie osobne kupujúcim:
a) tovar pri osobnom odbere môže prevziať iba konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba
b) v prípade, že tovar bude preberať zamestnanec spoločnosti, je potrebné splnomocnenie konateľa s číslom Občianskeho preukazu povereného zamestnanca
c) pre overenie je potrebné sa preukázať platným Občianskym preukazom a/alebo Výpisom z OR prípadne Živnostenského registra, aby sa zabránilo zámene osôb pri preberaní tovaru


9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušili výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar podnikateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedené v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar v stanovenej lehote. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak má kupujúci nezaplatené záväzky voči predávajúcemu po lehote splatnosti.

9.2. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 512/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)


10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. O zmene VOP bude kupujúci oboznámený primeranou cestou a včas a to zaslaním informácie o zmene a doplnení na jeho e-mailovú adresu alebo zverejnením na stránkach internetového obchodu predávajúceho najmenej 30 dní pred ich uplatnením.

10.2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru kupujúcemu zavinenú prepravnou spoločnosťou alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za prípadné nedodanie tovaru vinou dodávateľa, za poškodené zásielky zavinené kuriérskou/prepravnou službou alebo poštou. V takomto prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej/prepravnej služby alebo na pošte.

10.3. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomné vyhotovenie.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočnená najmä elektronicky prostredníctvom e-mailových správ, telefonicky a/alebo písomne na základe listových zásielok.

10.5. Na vzťahy neupravené v týchto VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.07.2024

V Košiciach 01.07.2024

Copyright 2022 - 2024 © MajorShop.sk