Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, Major, s.r.o., Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice, IČO: 51 025 621 (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.majorshop.sk, (ďalej len obchod).
  

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.majorshop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná/nezaregistrovaná fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ (ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, kontakt (e-mail a/alebo tel.č.), zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky automaticky spĺňa).

1.5 Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.6 Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nedošlo k náhlej zmene ceny dodávateľov spoločnosti alebo neohlásenému výpadku či pozastavenej alebo zrušenej výroby daného/daných produktov.

1.8 Prevádzkovateľ odošle kupujúcemu prostredníctvom e-mailu faktúru (daňový doklad). Nakoľko spoločnosť prispieva k lepšiemu životnému prostrediu, bude daňový doklad (faktúra) poslaná výlučne elektronicky a to na e-mail uvedený v objednávke. Ak sa jedná o tovar kedy si kupujúci objednávku prevezme osobne a vyplatí ju v hotovosti, bude mu táto faktúra priložená k objednávke a následne po vyplatení v hotovosti vystavený daňový doklad (pokladničný bloček z registračnej pokladnice) podľa zákona, ktorý sa priloží k faktúre.

1.9 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

1.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu. V prípade platby na faktúru so splatnosťou bude vlastnícke právo prechádzať na kupujúceho až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.


2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky. (aj bez registrácie)

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme s označením „Vaša objednávka bola úspešne odoslaná“, na e-mailovú adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo v objednávke. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Major, s.r.o., Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice, IČO 51 025 621, DIČ 2120572916. Na uvedenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a iesto doručenia, spôsob úhrady za tovar.

2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

2.6 V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred a tovar mu nebol doručený alebo si kupujúci tovar neprevzal, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných priamo pre kupujúceho, alebo tovarov vyrábaných podľa špecifických požiadaviek kupujúceho pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi.

2.7 K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2.8 Kupujúci – spotrebiteľ (ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. podľa definície uvedenej v zákone č. 102/2014 Z.z.) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (tovar v neštandardnom vyhotovení), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

2.9 Predávajúci doporučuje kupujúcemu pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu formou e-mailom. O prijatí a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom zo strany predávajúceho bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od obdržania ohlásenia.
Kupujúci – spotrebiteľ doručí tovar na adresu prevádzkovateľa: Major, s.r.o. Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
Kupujúci pri úplnom odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašle kópiu dokladu – faktúry. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť.

2.10 Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar musí byť vrátený bez poškodenia, s originálnym balením a vysačkami.

2.11 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa prijatia tovaru cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.

2.12 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ak je tovar vrátený v stave, kedy ho nie je možné uviesť znova do pôvodného stavu, kupujúci je povinný uhradiť celú kúpnu cenu výroboku.

2.13 Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

2.13.1 ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),

2.13.2 objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,

2.13.3 ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

2.13.4 ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

2.14 O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.15 V prípade, že si zákazník objednaný tovar neprevezme alebo tovar neuhradí a kupujúci bude mať záujem o opätovné zaslanie tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať od kupujúceho zaplatiť za tovar vopred na predfaktúru. Ďalej upravené vo “VOP” bod 3.6.

3. Dodacie podmienky a termíny

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu, ak sa nejedná o osobný odber.

3.3 Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu (to znamená, že tovar bude odovzdaný prepravnej spoločnosti) v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare (spravidla v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky, ak sa jedná o tovar skladom), najneskôr však do 14 dní od akceptovania objednávky (ak sa daný tovar nie je skladom). Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 14 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

3.4 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

3.5 Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

3.6 V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

4. Cena dopravy tovaru

4.1 Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke, ak sa nejedná o osobný odber. Ceny dopravy sa riadia platným cenníkom Slovenskej pošty, a.s., ktorý nájdete na stránke https://cennik.posta.sk/. V prípade, že si vyberiete dopravu spoločnosťou DPD cena je určená priamo v nákupnom košíku.

4.2 Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Predávajúci neodosiela tovar mimo územia Slovenskej republiky.

4.3 Naše zásielky expedujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, ak nie je dohodnuté inak.

4.4 Cena poštovného môže byť upravená pri výrobkoch s väčším objemom alebo rozmerom, kedy Slovenská pošta neumožňuje zasielať tovar väčších rozmerov ako listové zásielky alebo zásielky bežným spôsobom (balík na poštu), ale využíva na to kuriéra, čo predstavuje vyššie poštovné. V takomto prípade bude kupujúci informovaný o zmene ceny poštovného s udaním dôvodu a musí ich odsúhlasiť. Kupujúci si tiež môže zaobstarať aj vlastného prepravcu po predošlom dohovore s predávajúcim, aby nedošlo k odovzdaniu tovaru inej neoprávnenej osobe a následnej škode. Všetky aktuálne informácie nájdete na www.posta.sk.

5. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

5.1 Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

5.2 Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom nová faktúra.

5.3 Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

5.4 Ďalšie nákupy kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

5.5 Objednaním tovaru v internetovom obchode www.majorshop.sk uzatvoril kupujúci kúpno-predajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas a zmluvu nezruší v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.majorshop.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.

5.6 Kupujúci je povinný podľa §370, §447 a §365 Obchodného zákonníka a § 614 Občianskeho zákonníka odoslanú záväznú objednávku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Neprevzatím objednávky sa dopúšťa kupujúci protiprávneho konania a predávajúcemu spôsobí škodu. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Vzniknutú škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia objednávky zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty vo výške uvedenej na faktúre zaslanej na e-mail, pričom zmluvná pokuta obsahuje:

– poštovné a doplatné za spätné doručenie poštovného podľa aktuálneho platného cenníka Slovenskej pošty, a.s.

Zmluvnú pokutu vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry na Váš e-mail. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol (číslo objednávky alebo číslo faktúry, podľa pokynov uvedených v e-maily).

6. Kúpna cena, spôsob platby a zľavy

6.1 Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné s DPH.

6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Avšak tieto zmeny cien sa netýkajú už objednaného tovaru.

6.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

6.4 Kupujúci môže za tovar zaplatiť dobierkou – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí od kuriéra alebo na pošte v hotovosti, prípadne môže kupujúci za tovar zaplatiť prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávke a faktúre. V prípade platby na účet bude tovar odoslaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

6.5 Ak je produkt v zľave, je tak uvedené priamo pri produkte. Zľavy z poštovného predávajúci neposkytuje. Ceny uvedené pri produktoch sú aktuálne a platné, a nie je možné z nich uplatňovať ďalšie zľavy mimo podmienok určených idividuálne, napríklad pri registrácií.

6.5 V prípade, že je tovar v zľave, akcií, dopredaji, výpredaji alebo inak zľavnený, je obmedzený počtom kusov. V prípade, že tovar nie je skladom, ale máte o daný produkt záujem, kontaktujte nás pre vyhotovenie predbežnej ceny.

6.6 Cena uvedená pri produkte/produktoch, ktoré sú skladom je platná len do vypredania. V prípade doplnenia zásob bude cena aktualizovaná a cena sa môže zmeniť. Ak sa jedná o tovar, ktorý nie je skladom, ale je možné ho objednať alebo ak je tovar na objednávku, cena uvedená pri takomto tovare je odhadovaná a môže sa meniť, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaný.

6.7 Zľavy a zľavové kupóny

6.8 Zľavové kupóny nie je možné uplatniť na cenu poštovného, na produkty s dohodnutou cenou (individuálna cena vypracovaná priamo pre zákazníka), produkty v akcií, dopredaji, výpredaji alebo inak zlacnené či zľavnené produkty.

6.9 Zľavové kupóny môžu využiť len osoby (právnické alebo fyzické), ktorým boli poskytnuté. Zľavové kupóny nie sú prenosné!

6.10 Zľavové kupóny sa vystavujú na požiadanie alebo prostredníctvom obchodných zástupcov. Výška zľavy sa môže meniť v závislosti od obratu daného zákazníka.

6.11 Spoločnosť Major, s.r.o., Bukureštská 2558/29, 040 13 Košice – sídlisko Ťahanovce, IČO: 51 025 621, DIČ: 2120572916 ďalej len dodávateľ, si vyhradzuje právo meniť podmienky zľavových kupónov ako napríklad výšku obratu, hodnotu zľavy prípadne vymazanie zľavového kupónu na daný subjekt v prípade ak nespĺňa obrat alebo už dlhšiu dobu nenakupoval. (viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

6.12 Podmienky pre pridelenie zľavového kupónu ako aj aktuálnu tabuľku zliav z obratov Vám radi poskytneme prostredníctvom e-mailu alebo naším obchodným zástupcom.

6.13 Do obratu sa započítava aj suma za produkty v akcií, dopredaji, výpredaji alebo inak zlacnených či zľavnených produktov, avšak zľava z týchto produktov sa už neposkytuje ak nie je dohodnuté inak.

6.14 O zmene podmienok zľavových kupónov budete informovaný najneskôr 3 mesiace pred plánovanou zmenou a to spôsobom, ktorý ste uviedli alebo zverejnením na stránke www.majorshop.sk.

7. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

7.1 Záručná doba pri nových výrobkoch, ktoré nepodliehajú skaze alebo nemajú uvedenú minimálnu trvanlivosť alebo dátum spotreby je 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s kupujúcim. Záručná doba pri výrobkoch podliehajúcim skaze a majú na sebe uvedený dátum spotreby alebo minimálnu dobu trvanlivosti je platná záruka podľa uvedeného dátumu na obale, ktorý určuje výrobca. Kupujúci je osobou, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.2 Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe ako aj skryté vady tovaru.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom a odporúčaním výrobcu.

7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za závady na už používanom tovare. Tovar je používaný a už od dodávateľov nakupovaný ako používaný. Na takýto sortiment sa vzťahuje skrátená záruka podľa zákona a to 6 mesiacov.

7.6 Riešenie reklamácií sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.


8. Poskytnutie osobných údajov

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom alebo objednávkovom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak mu bolo pridelené) kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu a adresu dodania tovaru vrátane PSČ.

8.3 Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje nebudú inak poskytnuté tretej strane.
Všetky formy elektronického bankovníctva e-shopu www.majorshop.sk (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

8.4 Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

8.5 Využívaním internetového obchodu www.majorshop.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

8.6 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu, prípadne zasielanie SMS správ.

8.7 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

9. Zrušenie registrácie a zákazníckeho konta

9.1 kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu r.major3011@mail.com. Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákazníkom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané v lehote 1 mesiaca alebo to môže urobiť aj priamo po prihlásení ak to je v danom čase na stránke možné.


10. Záverečné a prechodné ustanovenia

10.1 Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky.

10.2 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.majorshop.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 17.01.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky.


11.
 Reklamačný poriadok spoločnosti Major, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku

11.1 Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode www.majorshop.sk ( ďalej len predávajúci ).

12. Všeobecné ustanovenia

12.1 Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.
Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:

Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode Občiansky zákonník


Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok.

12.2 Kontrola tovaru pri prevzatí

 Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po doručení.
V prípade, že zásielka doručená poštou  nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď e-mailom na adrese r.major3011@mail.com alebo telefonicky na +421 917 370 076.

12.3 Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim alebo ním poverenou osobou a platí 24 mesiacov ak sa nejedná o tovar so zárukou uvedenou na obale od výrobcu, kedy je platná táto minimálna trvanlivosť alebo dátom spotrby. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si faktúru alebo pokladničný doklad, ktorá nahrádza záručný list a je zasielaná e-mailom alebo odovzdaná osobne.
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.).
Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

12.4 Zasielanie tovaru na reklamáciu a jeho preberanie

 Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný alebo vrátený tovar doporučujeme kupujúcemu v prípade zasielania prepravcom zasielať ako poistenú a doporučenú zásielku.
Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme!!!

Pred zaslaním nám napíšte na adresu r.major3011@gmail.com, kde do predmetu zadajte „reklamácia“.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné doručiť na adresu:

Major, s.r.o.
Bukureštská 2558/29
040 13 Košice - sídlisko Ťahanovce

12.5 Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom dostatočne označí kupujúceho, tovar i vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou e-mailom a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie reklamovaného tovaru
b) Oznámenie o uplatnení reklamácie a vyplnení Reklamačného formulára
c) kópia dokladu o nákupe – faktúra (kópia)

Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby ( súdny znalec registrovaný v danom odbore ) alebo osoby určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv alebo inej osoby určenej zákonom.

O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom a reklamačné konanie ukončené.

Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

12.6 Odstránenie závady

 Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady po dohode s Kupujúcim vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku, podľa dohody s Kupujúcim V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady spôsobenej vlastným zavinením poškodeného výrobku, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu” mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.

13. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 01.03.2023

Copyright 2022 - 2024 © MajorShop.sk